S.No.
Clients Details
City Spa Tub Steam Sauna Chilled Shower Exp. Shower Loungers Spa furn. Salon Furn. Spa Accs. SFB Spa Ritual
1
Rambagh Palace (Taj)
Jaipur, Rajasthan                  
2
Cambay Resorts & Spa
Jaipur, Rajasthan                
3
Fort Rajwada
Jaisalmer, Rajasthan              
4
Gorbandh Palace
Jaisalmer, Rajasthan          
5
Ajit Bhawan Palace
Jodhpur, Rajasthan                  
6
Taj Umed Bhawan Palace
Jodhpur, Rajasthan                
7
Khimsar Fort
Khimsar, Rajasthan                  
8
Pushkar Green Resort
Pushkar, Rajasthan                    
9
Lake Palace (Taj)
Udaipur, Rajasthan                    
10
Fateh Prakash Palace, Jagmandir
Udaipur, Rajasthan                
11
Royal Retreat Hotel
Udaipur, Rajasthan